Blog Archive

Friday, August 19, 2016

Vastuskiri Transpordi Ametiühingult.Tänan huvitundmise eest ning hea meelega võtan häid mõtteid ja ettepanekuid tänasesse tegevusse.
Transpordi Ametiühingusse kuulub ka suur osa veoautojuhte kellega meil toimuvad regulaarsed koosolekud, et vahetada mõtteid, välja tuua probleeme ning leida koos lahendusi. Tänane töökava on meil selline, et veokijuhtidelt saadud info probleemide näol on Ametiühingule tegevuskavaks. Üks valdkond on parklate ja puhkekohtade olukord Eestis. Aastaid tagasi alustasime sellest, et hakkasime koostama parklavõrku eesmärgiga saada ülevaade reaalsest hetkeolukorrast ning jagada infot puhkekohtade kohta. Ametiühingu teised koostööpartnerid on selles osas näiteks ka Maanteeamet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Autoettevõtete Liit, kohalikud omavalitsused jt. Kuna Transpordi Ametiühingu ülesehitus on MTÜ näol ning finantsilised vahendid meie tegevuseks tulevad vaid liikmemaksudest, siis kahjuks puudub meil endal võimalus midagi konkreetselt rajada, näiteks parklaid. Sellegi poolest omame häid kontakte ja suhteid erinevate koostööpartneritega. Kõige rohkem vahetame infot Maanteeametiga . Viimane on kõige suurem parklate ehitaja, meil on otsene kontakt autojuhtidega ning selliselt koostööd tehes saame olla kasulikud mõlemale poolele.
Pingelisest eelarvest lähtuvalt ning selleks, et midagi rajada või muuta, tuleb alustada algusest ehk väga põhjalikult analüüsida hetke olukorda, välja mõelda tegelikud vajadused ning koostada eesmärgipärane tegevuskava. Selle tulemusena näeme, et hetkeolukord parklate suhtes ei ole rahuldav ning esineb puudujääke. Erinevad osapooled möönavad, et kui lähtuda ainult kehtivatest regulatsioonidest siis parklavõrk on justkui juriidiliselt korrektne aga ei vasta tegelikele vajadustele. Parklad ja puhkekohad on küll seadustega ettenähtud kaugustel, kuid probleeme on tingimuste ja teenustega. Tihtipeale on parklad halva teekattega, valgustamata, tähistamata ja ohtlikud. Rääkimata elementaarsetest teenustest nagu WC, prügikast, toitlustus ja pesemisvõimalused. Lisaks on puudu parklatest suurlinnades ja nende lähiümbruses, näiteks Tallinn, Tartu, Pärnu.
Tänaseks on Transpordi Ametiühing parklate projektidesse kaasatud ning koostöö toimib. Arutelude tulemuseks on see, et Maanteeamet on mitmetesse parklatesse toonud tagasi prügikastid, otsitakse lahendusi paigaldada WC-d (ka koos pesemisvõimalusega), uute parklate rajamisel pööratakse rohkem tähelepanu liikluskorraldusele ehk märkidega eelviitamisele, kohalikud omavalitsused arvestavad oma planeeringutes ka parklate rajamisega jne.
Transpordi Ametiühingu nägemuse kohaselt võiksid probleemi lahendamisel koostööd teha erinevad organisatsioonid. Tervitatav oleks näiteks selline lahendus kus kohalik omavalitsus annab kinnistu, Maanteeamet ehitab parkla ning eraettevõte tagaks teenused ning haldamise. Selles suunas me ka liigume ning püüame omalt poolt erinevaid osapooli kokku tuua.
ETTA poolt kaardistatud parklad (püüan pidevalt täiendada) www.etta.ee/parklad
Meie parklad MNT kaardil tarktee.mnt.ee
Samuti on meie parklad ka rahvusvahelisel kaardil www.iru.org/apps/transpark-app

Lugupidamisega

No comments:

Post a Comment